ปัจจุบันโครงการก่อสร้างหลายประเภท นิยมใช้บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง (Construction Project Management Consultants) มาดำเนินการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การให้บริการประเภทนี้อยู่บนหลักการที่ว่า ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการมิได้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้าง หากแต่มีเป้าหมายของโครงการที่ต้องการดำเนินการให้บรรลุผล จึงว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทที่มีบทบาทเข้ามาช่วยเจ้าของโครงการในด้านการกำกับดูแลงานก่อสร้างนั้น อาจเรียกชื่อแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และขอบเขต เช่น ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ที่ปรึกษาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น ดังจะได้กล่าวถึงประเภทของบริการในส่วนต่อไป สำหรับเนื้อหาในบทนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงองค์ประกอบและประเด็นที่สำคัญของการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการจะต้องให้ความสำคัญ ดังต่อไปนี้

StructurePress guide you through the process of selecting and installing the green features in your building or home to benefit the environment that will fit into your current practice.
While the cost of greener structure is a little higher than your normal budget, about 5-10%. By using the correct green building contractor, you can expect an efficient.
By using the correct green building contractor, you can expect an efficient home that is durable, healthier to live in and needs less. While the cost of greener structure is a little higher.

61

25

33