บริษัท เอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้น จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงการให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ

ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นเวลานานในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการบริหารโครงการและ ควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการขนาดใหญ่  จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทเอ แอนด์ อี ดีเวลลอปเม้น จำกัด จะสามารถนำพา โครงการของท่านให้ประสบความสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่จะบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของโครงการมากที่สุด แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย

อีกทั้งการบริการทางด้านเทคนิคพิเศษของอาคาร ประหยัดพลังงาน หรือ Green Building ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี จนปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า และอาคารอื่นๆอีกหลายองค์กร

วิสัยทัศน์ vision

เราบริการลูกค้าเสมือนเป็นโครงการของเราเองโดยมุ่งไปที่การรักษาประโยชน์ ของลูกค้าควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ควบคุมเวลา budget และลดต้นทุน คือหัววใจในการทำงานของเรา

พันธกิจ mission

มุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้แก่ทุกคนในองค์กร เพื่อให้เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า