การควบคุมงานเปนสิ่งจําเปนส ําหรับงานกอสรางทุกประเภท และทกขนาดโครงการ ุ การควบคุมงานกอสราง หมายถึง การควบคุมดูแลใหงานก  อสรางใดๆ ดําเนินไปตามแผนงาน และ เปาหมายทวางไว ี่ โดยถูกตองตามสัญญา และเงื่อนไขที่ตกลงกันไวระหวางผูวาจาง ( เจาของโครงการ ) และ ผูรับจาง ( ผูรับเหมา ) การควบคุมงานเปนสิ่งจําเปนส ําหรับงานกอสรางทุกประเภท การควบคุม ตามหลักวิชาการและหลักการที่ดี ยอมเปนสิ่งที่จะประกันไดวาทุกฝาย ยอมไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ ตามที่ตองการ การควบคุมงานกอสรางที่จะกลาวตอไปนี้คือ กระบวนการควบคมทุ ี่เจาของโครงการ เปนผูจัดขึ้นเพอดื่ ูแลใหผูรับเหมาดําเนนงานโดยถ ิ ูกตองตามขอตกลงในสัญญาและเงื่อนไข ทุกประการ ดังนี้ เชน • ทํางานอยางใชเทคนิคหรือวธิีทํางานโดยถูกตอง • ทํางานโดยใชวัสดุอุปกรณอยางถูกตอง • ทํางานโดยใชฝมือแรงงานที่เหมาะสมกับลกษณะงาน ั • ทํางานโดยยึดหลักปลอดภยทั ั้งบุคคลและทรัพยสิน • ทํางานโดยยึดถือเงื่อนไขและสัญญาเปนหลัก ถาจะกลาวใหถ ูกตอง การควบคุมงานกอสราง ก็คือ กระบวบการซึ่งเจาของโครงการจัดขึ้นเพื่อ ดูแลผลประโยชนของตน ซึ่งอาจแยกไดหลายระด  ับ ขนอย ึ้ ูกับขนาดของงาน ดังนี้ 1. งานขนาดเล็ก เชน บานพักอาศัย เจาของโครงการอาจควบคุมเอง 2. งานขนาดกลาง เชน ตกแถวห ึ องแถว หรืออาคารไมเกิน 4 ชั้น เจาของโครงการอาจ จัดหาวิศวกรทปรี่ ึกษามาชวยควบคุมงานก็ได 3. งานขนาดใหญ เชน งานอาคารสูง ซึ่งเปนงานสลับซับซอน เจาของโครงการอาจ มอบหมายใหบร ิษัทที่ปรึกษา ( Consultant group ) มาชวยดแลงานแทนก ู ็ได โดยปกตแลิ วในงานกอสรางจะมีผูควบคุมงานที่เปนตวแทนของ ั 2 ฝาย คือ ฝายเจาของ โครงการ และฝายผูทําการกอสราง ซึ่งตางก  ็ตองรักษาผลประโยชนใหกับฝายของตน แตผ ูควบคุมงาน 2 ฝายเจาของจะสามารถระงับการทํางานของผูทํางานกอสรางได ถาเห็นวาการปฏิบัติงานนั้นไมถ ูกตอง ตามแบบรูปและรายการ หรือไมถูกตองตามหลักวิชาการที่ดี แตผ ูควบคุมงานจะไมมีหนาที่ในการ อนุมัติ หรือสั่งแกไขปญหาตาง ๆ โดยพลการ โดยไมผานการพิจารณาของผูจัดการโครงการหรือผูมี อํานาจสั่งการถาเปนงานเอกชน หรือโดยไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจางในงาน ของทางราชการ ผูควบคุมที่จะกลาวในทนี่ ี้ จะเปนผูควบคุมที่ทําหนาท ี่ควบคุมดแลการก ู อสรางใหกับ เจาของโครงการ

47

51